Biblioteka

 


Mądrość tłumu. Większość ma rację w ekonomii, biznesie i polityce

Autor: James Surowiecki
Data wydania: 03/2010

(Tłum zwykle kojarzy nam się z rozjuszoną tłuszczą, atakującą Bastylię albo Pałac Zimowy, rzadziej zaś z grupą, która może zaoferować wyważone i miarodajne opinie. Większość z nas — odgrywając role wyborców, inwestorów, konsumentów, menedżerów — wierzy, że bardzo niewielka i elitarna grupa ma monopol na wiedzę. Jednak zamiast z uporem maniaka poszukiwać kolejnych wszechwiedzących ekspertów, powinniśmy raczej skierować pytanie do tłumu. Istnieje spore prawdopodobieństwo, że będzie on znał właściwą odpowiedź.

Nawet jeśli większość przedstawicieli jakiejś grupy nie posiada szczególnie rozległej wiedzy i nie potrafi myśleć bardzo racjonalnie, jako całość grupa ta może wciąż dokonywać mądrych wyborów. Tego rodzaju inteligencja występuje na całym świecie pod bardzo różnymi postaciami. Kluczem do zrozumienia fenomenu mądrości tłumu jest różnorodność i niezależność, ponieważ najlepsze decyzje zbiorowe stanowią owoc niezgody i walki, a nie konsensusu czy kompromisu.
Cena: 37,89 zł


A Company of Citizens: What the World’s First Democracy Teaches Leaders About Creating Great Organizations [Hardcover]

Autorzy: Brook Manville, Josiah Ober
Data wydania: 02/2003

The „knowledge revolution” is widely accepted, but strategic leaders now talk of the logical next step: the human capital revolution and the need to manage knowledgeable people in an entirely different way. The organization of the future must be not only nimble and flexible but also self-governing and values-driven. But what will this future organization look like? And how will it be led?

In this thoughtful book, organizational expert Brook Manville and Princeton classics professor Josiah Ober suggest that the model for building the future organization may lie deep in the past. The authors argue that ancient Athenian democracy was an ingenious solution to organizing human capital through the practice of citizenship. That ancient solution holds profound lessons for today’s forward-thinking managers: They must reconceive today’s „employees” as „citizens.”
Cena: 17.97$


Przewodnik po demokracji bezpośredniej

W Szwajcarii i nie tylko

Autorzy: Rolf Büchi, Nadja Braun, Bruno Kaufmann

Czy demokracja bezpośrednia niszczy gospodarkę i podsyca konflikty? Czy przeciętny obywatel jest zbyt głupi, żeby podejmować trudne decyzje polityczne? Na te i na wiele innych pytań odpowiada „Przewodnik po demokracji bezpośredniej”, którego polskojęzyczna edycja powstała dzięki Stowarzyszeniu „Obywatele Obywatelom” we współpracy z naszym Stowarzyszeniem Demokracja Bezpośrednia.

Cena: 0 zł

Książka jest dostępna w kilku formatach tutaj.


Demokracja bezpośrednia. Szwajcarska demokracja modelem dla XXI wieku?

ISBN 978-83-7507-103-0
format 170×220 mm, tabele, wykresy, s. 168, bibliografia

Książka jest pracą zbiorową, przygotowaną pod egidą Ambasady Szwajcarii w Polsce. Autorzy tekstów to najlepsi znawcy szwajcarskiego systemu politycznego. Niektóre teksty powstały specjalnie na potrzeby tej publikacji.

Szwajcarska demokracja bezpośrednia, z takimi specyficznymi narzędziami jak referendum czy inicjatywa, to system umożliwiający sprawowanie skutecznej kontroli nad elitami politycznymi i dopuszczający mniejszości do udziału w procesach politycznych. Szwajcarski przykład udowadnia też nieprawdziwość twierdzenia, jakoby stabilność polityczna, sukces gospodarczy i system demokracji stanowiły elementy wzajemnie się wykluczające.

Demokracja szwajcarska może posłużyć jako inspiracja do szczegółowych rozwiązań w systemach politycznych XXI stulecia. Dotyczy to również, a może przede wszystkim Europy.
Cena: 27 zł


Demokracja partycypacyjna

Autor: Piotr Uziębło
Data wydania: 2009

Recenzja z googlebooks:

„Książka przybliża czytelnikowi funkcjonowanie współczesnych instytucji bezpośredniej partycypacji obywatelskiej na szczeblu ogólnokrajowym. Autor koncentruje się zarówno na aspektach teroretycznych, jak i obowiązujących regulacjach prawnych w państwach, w których mamy do czynienia z bardziej kompleksowym ich wykorzystaniem. Szczególne miejsce poświęcone zostało regulacjom polskim, które niestety nie moga być uznane za zadowalające. Aspekty formalne zostały również skonfrontowane z praktyką stosowania tychże instrumentów, tym bardziej, że bardzo często pomimo istniejących ram prawnych praktyka ta nie jest zadowalająca, często czyniąc wspomniane narzędzia jedynie pozornymi. Dlatego też warto zastanowić się, czy dziś możemy mówić o tym, że to właśnie lud sprawuje zwierzchną władzę w państwie, tak jak to deklarują konstytucje państw demokratycznych…
Cena: 0 zł


Przewodnik po demokracji uczestniczącej/partycypacyjnej/

Autor: Rafał Górski
Data wydania: 2005

Demokracja uczestnicząca (ang. participatory democracy) jest procesem kolektywnego podejmowania decyzji, z wykorzystaniem kombinacji elementów demokracji bezpośredniej i przedstawicielskiej. Znajduje zastosowanie w samorządach lokalnych, projektowaniu architektury masowej i w samorządach pracowniczych.

Konsultacje ze społeczeństwem ograniczają się zwykle do kontaktów władz z kilkoma liderami społeczności lub organizacji. Możliwość uczestniczenia w grupie konsultantów jest odgórnie limitowana. Społeczni partnerzy władz są zazwyczaj sprawdzeni i przetestowani, są to ci obywatele, którzy mają silną pozycję, są powszechnie znani lub cieszą się rekomendacjami różnych instytucji. Innymi słowy uczestnictwo w konsultowaniu decyzji ograniczone jest zawsze do pewnej elity. Podobnie jest z czerpaniem korzyści majątkowych z prowadzonej w ten sposób polityki. Władze samorządowe i państwowe posiadają niezwykle skromny zestaw kanałów komunikacji z obywatelami. Są to bezpośrednie kontakty z wybranymi osobami, uroczystości i ciała doradcze. Komunikowanie odbywa się zazwyczaj w jedną stronę. Obywatele proszą, protestują i czekają na urzędową odpowiedź, bądź na nowe wybory.
Cena: 0zł


Demokracja bezpośrednia w procesie kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego w Polsce

Autor: Marcin Rachwał
Data wydania: 2010

W książce autor omawia przykłady demokracji przedstawicielskiej i bezpośredniej, powstanie i rozwój idei społeczeństwa obywatelskiego oraz wzajemne relacje między tym społeczeństwem a demokracją. Szczególnie wiele uwagi poświęca współczesnym formom demokracji bezpośredniej, takim jak: referendum, plebiscyt, inicjatywa ludowa, weto ludowe, zgromadzenie ludowe i stwierdza smutną prawidłowość, że wszelkie władze, będące skądinąd przedstawicielami narodu, nie są skłonne do przekazywania kompetencji bezpośrednio temu narodowi.
Cena: 31,74 zł


Stan i perspektywy demokracji bezpośredniej w Polsce

Autor: Maria Marczewska-Rytko
Data wydania: 2010

Demokracja bezpośrednia to dynamicznie rozwijająca się instytucja ustrojowa. Dość powiedzieć, że prawie połowa z ok. 1500 przeprowadzonych na świecie ogólnokrajowych głosowań powszechnych miała miejsce w ostatnim ćwierćwieczu. Z satysfakcją należy odnotować zainteresowanie tą problematyką ze strony polskich politologów, czego owocem są artykuły przyczynkowe i monografie. Niewiele jest jednak syntez z zakresu tej tematyki, brakuje zbiorowych opracowań naukowych angażujących wielu ekspertów, których pracę koordynowaliby doświadczeni badacze. Do tego dochodzi jeszcze problem aktualizacji danych w związku z nieustannymi zmianami normatywnymi oraz bogatą empirią.
Cena: 34,20 zł


Bez państwa. Demokracja uczestnicząca w działaniu

Autor: Rafał Górski
Data wydania: 2007

Książka Rafała Górskiego jest ważnym przyczynkiem w dyskusji dotyczącej celów i praktyki ugrupowań antysystemowych. Książka podzielona jest na 3 główne działy: „Polityka bez polityków” opisuje różne formy partycypacji w obszarze samorządów lokalnych na całym świecie, zarówno tych, w których inicjatorem jest władza, jak i tych działających w warunkach rewolucyjnych. „Demokracja pracownicza” ukazuje zależności pomiędzy strajkiem czynnym i samorządem pracowniczym. Dział trzeci dotyczy działania wymiaru sprawiedliwości i możliwości jego przekształcenia w wolnościowym kierunku. Książka jest lekturą obowiązkową dla każdego anarchisty, a także dla tych, którzy o anarchizmie jeszcze nie słyszeli…
Cena: 15 zł

Lub online (PDF)